#pokronggarai

#pokronggarai #vietnam #ninhthuanprovince khmer temples in vietnam


2💬Normal

Met this brother on the way to the champa hindu temple #pokronggarai #vietnam


0💬Normal

Nắng quạ Nắng quạ 🤨 #Giapjourney #morning #thapcham #Ninhthuan #pokronggarai


0💬Normal

Ý là khoe "bộ cẳng" #thapcham #phanrang #ninhthuan #pokronggarai #traveling #vietnam


0💬Normal

Hóng gió tư thế lạ #thapcham #pokronggarai #ninhthuan #vietnam #traveling


0💬Normal

Bụi xương rồng chưa tới mùa bông #mycountry #ninhthuanprovince #pokronggarai #ootd #longtime


1💬Normal

Ngàn năm 1 thuở #pokronggarai #ninhthuanprovince #mycountry


0💬Normal